AMAÇ

AMAÇLARIMIZ
Ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Kooperatifimizin Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bursa, Bolu ve Düzce İl ve İlçelerindeki birimlerinde 56.950 ortağı bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda kimyevi – damlama gübre, zirai mücadele ilaçları, tohum, fide, fidan, traktör ve römork lastikleri ile zirai alet makine ve ekipmanların uygun fiyatlarla peşin ve ürünlerin hasat zamanına vadeli olarak satılması ve bu sayede bölgemizde piyasa fiyatlarını belirleyici bir rol üstlenerek ortaklarımıza hizmet götürülmesi amaçlanmaktadır.

Ortaklarımızın toprak hazırlığı, ekim, dikim, gübreleme, zirai mücadele, sulama, bakım, koruma ve hasat işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, ıslahı, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması ve tüm tarımsal faaliyetlerinde birim alanda verim ve kalitenin artırılması gibi konularda gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve bu konularda eğitimlerine yardımcı olmak, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek,

Ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla sosyal tesis ve işletmeler kurmak, çiftçi işletmelerini verimli ve kazançlı düzeye yükseltmek için her türlü tedbirleri almak ve bu konularda ilgili Bakanlıkların teknik ve kredi yardımlarından yararlanmak ve gereğinde işbirliği yapmak,

Pankobirlik görüş ve onayı alınmak kaydıyla;  özel ve kamuya ait mevcut Şeker Fabrikaları ile kurulacak tüm şeker fabrikalarına bunların tamamını veya bir bölümünü tek şirket çatısı altında toplayacak kuruluşlara ortak olmak, özelleştirilecek kamuya ait şeker fabrikalarının hisselerinin bir kısmını veya tamamını almak veya kiralamak, işletme hakkını devralmak gibi tasarruflarda bulunmak,

Ortaklarının satın alma güçleri bakımından temin etmekte zorluk çektikleri büyük tarım araç ve gereçlerine sahip olmak ve bunların ortaklar yararına işletilmesini sağlamak,

Ortakların ürünlerine zarar veren hastalık ve haşerelere karşı mücadele tedbirleri almak ve bu konuda çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak olunduğu taktirde, üstbirlik aracılığıyla işbirliği yapmak,

Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması bakımından önemli olan toprak ve su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, kimyasal gübrelerin dengeli ve bilimsel kullanılması, tarımsal atıkların değerlendirilmesine yönelik tedbirler almak, organik tarım, biyoteknolojik yenilikler, bitki ve hayvanın gen kaynaklarının korunarak çeşitliliğinin artırılmasına yönelik konularda ortakların bilgilendirilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlayacak önlemleri almak,

Ortaklarının; hayat, kaza, yangın, hayvan, ürün ve benzeri her türlü sigorta işlemlerine aracılık etmek, tarımsal sigorta konusunda eksperlik hizmeti vermek ve bu işlerle ilgili kuruluşlara ortak olmak ve sigorta acenteliği yapmak,

Üstbirlikçe de kabul edilmiş olmak şartıyla Kooperatifin amaçlarına uygun şeker sanayi ve muhtelif tarım ürünleri ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her türlü şirket, kooperatif ve kuruluşlara iştirak etmek, veya işletme hakkını devralmak, mevcut iştiraklerin sermaye artışlarına katılmak, hisse satışını veya devrini yapmak,

Kooperatif amaçlarına uygun her türlü taşınır veya taşınmaz mallar edinmek, yaptırmak, kiralamak, ipotek ettirmek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak,

Ortaklarının pancar ve pancar dışındaki çeşitli tarım ürünlerinin alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması amacıyla; plan ve projeleri Üstbirlikçe hazırlanmış veya onaylanmış olan her türlü faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde bununla ilgili şirket ve tesisler kurmak yada bu amaçla kurulmuş şirket ve kuruluşlara iştirak etmek. Ortaklarının her türlü sözleşmeli tarıma dayalı veya doğrudan kendi faaliyetleri olan bitkisel ve hayvansal üretimleri ile ilgili damızlık ve besi hayvanları, et ve süt ürünleri tohumluk, su ürünleri, fide, fidan, bağ çubuğu ve vb. ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde ortaklarına bunların sözleşmeli üretimlerini ve toplu zirai mücadele hizmetlerini yaptırmak, tüm bu faaliyetler ile ilgili olarak gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kredi almak, gerektiğinde konsorsiyum veya iş ortaklığı oluşturmak,

Sulama işleri için gerekli etüdleri yaptırmak ve bu konuda ortaklarını uyarmak, teşvik etmek, ayrı ayrı veya toplu olarak sulama tesisleri kurma teşebbüslerini desteklemek, gerekli malzeme, araç gereç ve makinelerinin temininde yardımcı olmak ve bunlarla ilgili projelerin taşlığını oluşturarak, üst birliğe sunmak, sulama ile ilgili tesisler kurmak, ortak olmak veya kiralamak,

Üstbirliğe ( Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği ) ortak olmak ve ortak olunduğu taktirde üst birliğin finansmanına katılmak,

Ortakların faaliyet konularıyla ilgili sosyal amaçlı her türlü gereksinimlerini karşılamak,

Ortaklarının tohumluk ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla;  tohumculuk faaliyetlerinde bulunmak, tohumların ambalajlama, temizlenmesi, kalibrasyon, depolama ve tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde makineler almak, tesisler kurmak.

;